Ưu điểm của gỗ cao su và tình hình mua bán rừng gỗ cao su